Effie: Yeti hair

Effie: Yeti hair for Sims 4Effie: Yeti hair for Sims 4Effie: Yeti hair for Sims 4Effie: Yeti hair for Sims 4Effie: Yeti hair for Sims 4
Effie: Yeti hair for Sims 4

Effie’s Yeti hair – Short hairstyles