IMVikai: Mahi’Ai hair

IMVikai: Mahi’Ai hair for Sims 4

IMVikai’s Mahi’Ai hair – Short hairstyles