Leo 4 Sims: Amelia hair fixed

Leo 4 Sims: Amelia hair fixed for Sims 4

Leo 4 Sims’s Amelia hair fixed – Long hairstyles